துப்பாக்கி சுடும் வீரர்களை தயார் செய்யும் Mission Academy of Shooting Sports

Our Mission Shooting Sports Academy feature on Makkal Tv – program “kalam puthidhu” On 4 july ‘2021!
Watch our facility, courses offered & interviews of trained students!

துப்பாக்கி சுடும் வீரர்களை தயார் செய்யும் Mission Academy of Shooting Sports
Kalam Puthidhu Program on Makkal Tv